هر گاه تصمیم بکاری گرفتی ، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کار فکر کن و بیندیش

 

 

مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم ( ص ) یک جمله به عنوان اندرز خواست رسول اکرم ( ص ) به او فرمودند :

« اگر بگویم بکار می بندی ؟

 

-         « بلی یا رسول الله ! »

-         « اگر بگویم بکار می بندی ؟ »

-         « بلی یا رسول الله »

-         « اگر بگویم بکار می بندی ؟ »

-         « بلی یا رسول الله ؟ »

 

رسول اکرم بعد از اینکه سه بار از او قول گرفتند و او را متوجّه اهمیّت که می خواهد بگوید کرد ، به او فرمودند :

« هر گاه تصمیم بکاری گرفتی ، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کار فکر کن و بیندیش ، اگر دیدی نتیجه و عاقبتش صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است از تصمیم خود صرف نظر کن . »